Aangepast Verkeersplan Veldhoven 2019

Samenvatting

Veldhoven is een gemeente die op ruimtelijk-economisch vlak op diverse schaalniveaus functioneert en de stadse en dorpse kwaliteiten combineert. De groei van de economie rond en in Veldhoven blijft hierdoor voortzetten. De ruimtelijk-economische ontwikkelingen zorgen ervoor dat Veldhoven succesvol is en nog aantrekkelijker wordt om te wonen, werken en recreëren. De keerzijde van deze ontwikkelingen is dat de druk op de mobiliteit, door de toename in bewoners en werknemers, wordt versterkt. Binnen dit spanningsveld moeten verschillende keuzes voor het toekomstige mobiliteitssysteem van Veldhoven worden gemaakt.

Het VerkeersCirculatiePlan (VCP), dat in 2007 werd vastgesteld, heeft sindsdien richting gegeven aan het verkeersbeleid van de gemeente. Het plan gaf nadrukkelijk aandacht aan de aanleg van ontbrekende verkeersstructuur, daar is veel van uitgevoerd of in voorbereiding. Het plan is inmiddels ‘op leeftijd’, waardoor er behoefte is aan een actualisatie van het verkeersbeleid van de gemeente. Hierbij ziet de gemeente het landelijke, provinciale en regionale beleid als richtinggevend voor Veldhoven.

De relatie tussen mobiliteit met de andere regionale thema’s zoals economie, energie transitie en de transitievan het landelijk gebied is sterk. Voor het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zoeken we daarom naar mogelijkheden om de diverse beleidsniveaus in Veldhoven te koppelen en zo meerwaarde te creëren. Het GVVP wordt hierbij onder andere in samenhang met het beleid van het Maatregelenpakket De Run bekeken, omdat de beleidsdoelen veel overlap vertonen. Al deze aspecten leiden tot een breder georiënteerd GVVP waarin er naast aandacht voor de auto ook aandacht is voor alternatieven hierop.

In het verlengde van deze oriëntatie vormen 10 thema’s (verkeersveiligheid, verkeerseducatie, leefbaarheid, Smart Mobility, ruimtelijke ontwikkelingen, parkeren, fiets, openbaar vervoer, voetganger en gemotoriseerd verkeer) samen een brede uitwerking van de ambities voor verkeer en vervoer in Veldhoven. In elke module wordt ingegaan op een van de thema’s. Voor de “snelle” lezer geeft de deelconclusie aan het begin van elke module een overzicht van diens inhoud.

Wanneer het GVVP is vastgesteld dient het als kaderstellend beleid. Het biedt dan de kaders voor verkeersbeleid voor projecten welke de komende jaren worden uitgevoerd. Dit houdt ook in dat na vaststelling van het GVVP door de raad, binnen deze kaders op uitvoeringsniveau nog aanpassingen door te voeren zijn, vanuit bijvoorbeeld een samenspraakproces met belanghebbenden.

Het GVVP geeft niet aan wanneer bepaalde straten worden gereconstrueerd, dit wordt bepaald vanuit hetIBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Binnen IBOR wordt een meerjarenplanning gemaakt van de wegen die moeten worden aangepakt. De daadwerkelijke uitvoering van een project komt tot stand nadat er, volgens het huidige geldige praktijkprogramma samenspraak, overleg heeft plaats gevonden met belanghebbenden, bewoners en/of bedrijven van een straat of wijk. Bij de uitvoering van maatregelen wordt dus, binnen de kaders, maatwerk geleverd op de situatie ter plaatse.