Artikel 42 brief VSA Rattenoverlast

Artikel 42 brief VSA Rattenoverlast

College B & W

Postbus 10101

5500 GA Veldhoven.

Veldhoven, 31 augustus 2020

Betreft: Artikel 42 vragen update bestrijding overlast ratten

Geacht college,

Gedurende dit jaar worden er in Veldhoven steeds meer ratten waargenomen. Ratten nemen steeds meer bezit van de openbare ruimte en ook onze wijken.
Vanuit verschillende Veldhovense wijken wordt er melding gemaakt van overlast door deze plaagdieren.

VSA heeft tijdens de algemene beschouwingen van 12 November 2019 een motie ingebracht.
Wij hebben toen het college verzocht:
1. Burgers actief te informeren  en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en aanpakken en
2. Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden.

Onze motie is toen door alle andere raadsfracties gesteund.

VSA heeft de volgende vragen:
1. Is het college ervan op de hoogte dat er steeds meer ratten in Veldhovense woonwijken worden
    waargenomen en onze inwoners hiervan overlast ervaren?
2. Vindt het college ook dat dit een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn?
3. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan actie(s) uitgezet na de begrotingsbehandeling
     van 12 November 2019?
4. Hebben deze tot voldoende resultaat geleid of zal er snel ‘een tandje extra’ moeten worden
    bijgezet?

Met belangstelling kijken wij naar uw antwoord uit.Namens VSA,


Wim Peters