Verkeersplan Veldhoven

Verkeersplan 
– toegevoegd onderaan: bericht vanuit gemeente-
Bijna alle bewoners van een dertigtal straten in Veldhoven hebben een brief van VSA in de brievenbus gekregen.
Het gaat over het verkeersplan. Door de verkiezingsdrukte zou dat mogelijk aan uw aandacht ontsnappen.
Vandaar deze VSA-actie
De gemeente heeft het verkeersplan vanaf 14 maart ter inzage gelegd. Deze inzage duurt 6 weken en dan gaan de stukken naar de raad.
Op woensdag 21 maart verschijnt er nog een stukje in het weekblad met daarin vernoemd de bijeenkomst voor belangstellenden.
In de week van 26 maart zal er een inloopavond worden georganiseerd.
In de eerste helft van dit jaar wordt dit nieuw verkeersplan vastgesteld door de gemeenteraad. 
Er worden in Veldhoven in totaal ongeveer 30 wegen aangepakt. Het zijn ingrijpende veranderingen, met een fors kostenplaatje. Dus het is van belang om goed na te denken over deze plannen. (Pag 77-79 worden de straten genoemd, plus inrichting en de plaatjes)
 
VSA wil u informeren over deze mogelijke veranderingen en laten weten dat dit plan ter inzage ligt.
Daarnaast willen wij vooral ook uw opvattingen vernemen. Wat vind u van de voorgestelde plannen? 
VSA wil u vragen om de komende periode na te denken over de toekomst van uw straat. 
Wat te doen met uw mening? 
Wij vragen u vervolgens om uw mening met ons (VSA) te delen. Op basis van uw bevindingen zal VSA haar mening vormen en een standpunt in nemen in de gemeenteraad.
Uw mening kunt u per email sturen naar de VSA werkgroep ‘Verkeer Samen Anders’:
Jacob Beens  
06 34 08 53 12 
Peter Cattenstart
06 30 62 16 16 
Loes Vialle
06 40 36 85 13 

 

Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 

Het nieuwe GVVP vervangt het in 2007 door de raad vastgestelde VerkeersCirculatiePlan (VCP). Het GVVP bestaat uit verschillende onderdelen ofwel modules. Dat maakt het makkelijker om eventuele tussentijdse aanpassingen uit te voeren. Die onderdelen zijn een mobiliteitsambitie, 13 beleidsmodules en integraal beleid met uitvoeringsmaatregelen. Het GVVP gaat bijgedragen aan duidelijk verkeersbeleid voor de gemeente Veldhoven.

Tijdens een tweetal werkbijeenkomsten op 3 juli 2017 hebben leden van de klankbordgroep (extern en intern) verzoeken en ideeën ingediend die geleid hebben tot een concept GVVP. Dit concept is op 4 oktober 2017 met de klankbordgroep besproken. Het concept GVVP is op 13 maart 2018 door het college van B&W vastgesteld. Het kan zijn dat na vaststelling niet alle maatregelen uit het GVVP worden uitgevoerd. Het concept GVVP wordt nu ter inzage gelegd voor bewoners en belangstellenden.

Ter inzage

U kunt het concept GVVP inzien van 19 maart tot en met 29 april 2018 in de informatieruimte van het gemeentehuis. Wilt u op het concept GVVP reageren (indienen van een zienswijze), dan kan dat tot en met 29 april 2018. Stuur uw reactie naar gemeente@veldhoven.nl of naar Gemeente Veldhoven / afdeling Beheer en Realisatie, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, met vermelding van “GVVP gemeente Veldhoven”.

Verdere procedure

Nadat de inzagetermijn is verstreken, worden de ingediende zienswijzen bekeken en beoordeeld. Vervolgens zal de gemeenteraad het definitieve GVVP vaststellen, hetgeen eveneens bekend zal worden gemaakt. U kunt tegen het definitieve GVVP geen rechtsmiddelen (bezwaar / beroep) instellen.