Wie zijn wij

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN

Veldhoven Samen Anders is een onafhankelijke lokale politieke partij. VSA spant zich in voor de mensen die wonen, werken en leven in Veldhoven. VSA weegt steeds af wat het beste is voor Veldhoven en haar bewoners, met een open blik voor veranderingen in de samenleving en met een toekomstgericht denken dat aansluit op de behoeften van nu zonder toekomstige generaties en hun behoeften in gevaar te brengen.

VSA FRACTIE  2018 – 2022

WIM PETERS
Fractievoorzitter
Raadslid

Groen en mens

Achtergrond: Bedrijfsleven

KAREN GIELIS
Vice-fractievoorzitter
Raadslid

Sociaal Domein

Achtergrond: gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en eigen onderneming

BJORN WIJNANDS
Raadslid

Bestuur & Financiele onderwerpen, voorzieningenbeleid

Achtergrond: eigen onderneming entertainment

PETER CATTENSTART
Steunfractielid

Lange termijn beleid, Onderwijs, Veiligheid

Achtergrond: middelbaar onderwijs

JACOB BEENS
Steunfractielid

Infrastructuur, verkeer

Achtergrond: ambtenaar

ELLY VAN DE CAMP
Steunfractielid

Sociale domein

Achtergrond: Zorg en Welzijn

VSA BESTUUR  2018 – 2022

ROEL AKKERMAN
Voorzitter

PIET TONDEUR
Penningmeester

Wat zijn raadsleden?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad in Veldhoven bestaat uit 27 leden en wordt rechtstreeks door de inwoners van Veldhoven gekozen. De leden van de raad zijn verdeeld over diversen fracties. De raad kent drie belangrijke rollen. Als volksvertegenwoordiger treedt de raad op namens de inwoners van de gemeente Veldhoven. Met een luisterend oor kan een raadslid de signalen vanuit de samenleving meenemen bij belangrijke beslissingen. Denk hierbij aan het stellen van kaders waarbinnen de beleidsmaatregelen moeten passen. Vaak zijn het gemeentelijke taken die veel inwoners aangaan, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, cultuur en recreatie. Bovendien moet de gemeenteraad controleren of het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van Veldhoven – dat beleid goed uitvoert. De burgemeester is voorzitter van de raad en leidt de raadsvergadering volgens de regels, die de raad daarvoor met elkaar opstelt. De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van zijn controlerende rol. De raadsleden worden elke 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen door de inwoners van de Veldhoven.

Wat zijn Steunfractieleden?

Raadslid zijn is geen dagtaak. Naast hun raadswerk hebben de meeste raadsleden gewoon een baan. Raadsfracties in Veldhoven laten zich daarom vaak helpen door Steunfractieleden. De fractie vraagt aan een paar mensen die op de kieslijst staan om dit steunfractiewerk te doen. Deze Steunfractieleden worden door de gemeenteraad benoemd en mogen met veel vergaderingen meedoen. Zij mogen geen raadsbesluiten nemen, dat mogen alleen raadsleden.
Bij VSA kun je ook steunfractie-werk doen binnen de fractie. Dus zonder officiële benoeming door de gemeenteraad. Een prima manier om het raadswerk te leren kennen.

Wat doet het bestuur?

Een partijbestuur is het bestuur van een politieke partij. Bij Veldhoven samen anders heeft het partijbestuur een beperkte rol in het leiden van de partij-organisatie, het is verantwoordelijk voor kandidatencommissies, verkiezingsprogrammacommissies, verkiezingscampagnes en de partijfinanciën. De fractie is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers van de partij. Een partij is (bijna altijd) een vereniging. Het partijbestuur wordt (bijna altijd) verkozen door de Algemene ledenvergadering, dat de leden van een politieke partij vertegenwoordigd. De bestuursvoorzitter leidt het bestuur.